XTPTraderAPI_V2.2.27.6: 结构体索引
结构体索引
T | X
  T  
XTPCrdCashRepayRsp    XTPOptCombOrderInsertInfo    XTPQueryIPOQuotaRsp    XTPQueryOptionAuctionInfoRsp   
XTPCrdDebtInfo    XTPOptCombPlugin    XTPQueryIPOQuotaRspV1    XTPQueryOrderByPageReq   
TraderApi (XTP::API)    XTPCrdDebtStockInfo    XTPOptCombTradeReport    XTPQueryIPOTickerRsp    XTPQueryOrderReq   
TraderSpi (XTP::API)    XTPCrdFundExtraInfo    XTPOrderCancelInfo    XTPQueryOptCombExecPosReq    XTPQueryReportByExecIdReq   
  X  
XTPCrdFundInfo    XTPOrderInfo    XTPQueryOptCombExecPosRsp    XTPQueryStkPositionReq   
XTPCrdPositionExtraInfo    XTPOrderInsertInfo    XTPQueryOptCombOrderByPageReq    XTPQueryStkPositionRsp   
XTPClientQueryCrdDebtStockReq    XTPCreditDebtExtendNotice    XTPQueryAssetRsp    XTPQueryOptCombOrderReq    XTPQueryStructuredFundInfoReq   
XTPClientQueryCrdPositionStkInfo    XTPCreditDebtExtendReq    XTPQueryCombineStrategyInfoRsp    XTPQueryOptCombPositionReq    XTPQueryTraderByPageReq   
XTPClientQueryCrdPositionStockReq    XTPFundQueryReq    XTPQueryETFBaseReq    XTPQueryOptCombPositionRsp    XTPQueryTraderReq   
XTPClientQueryCrdSurplusStkReqInfo    XTPFundQueryRsp    XTPQueryETFBaseRsp    XTPQueryOptCombReportByExecIdReq    XTPRspInfoStruct   
XTPClientQueryCrdSurplusStkRspInfo    XTPFundTransferNotice    XTPQueryETFComponentReq    XTPQueryOptCombTraderByPageReq    XTPStructuredFundInfo   
XTPCombLegStrategy    XTPFundTransferReq    XTPQueryETFComponentRsp    XTPQueryOptCombTraderReq    XTPTradeReport   
XTPCrdCashRepayDebtInterestFeeRsp    XTPOptCombLegInfo    XTPQueryETFComponentRspV1    XTPQueryOptExecInfoRsp    XTPUserTerminalInfoReq   
XTPCrdCashRepayInfo    XTPOptCombOrderInfo    XTPQueryFundTransferLogReq    XTPQueryOptionAuctionInfoReq   
T | X

XTP极速交易平台是由中泰证券股份有限公司完全自主研发的股票交易平台
技术交流QQ群: 188500929
地址:上海市浦东新区浦电路360号
市场有风险,投资需谨慎
Copyright © 2015 All Rights Reserved.版权所有 中泰证券股份有限公司    本网站支持IPv6