XTPQuoteAPI_V2.2.27.6: 结构体索引
结构体索引
O | Q | T | X
  O  
XTPCombLegStrategy    XTPOptCombLegInfo    XTPQueryIPOTickerRsp    XTPQueryStructuredFundInfoReq   
XTPCrdCashRepayDebtInterestFeeRsp    XTPOptCombOrderInfo    XTPQueryOptCombExecPosReq    XTPQueryTraderByPageReq   
OrderBookStruct    XTPCrdCashRepayInfo    XTPOptCombOrderInsertInfo    XTPQueryOptCombExecPosRsp    XTPQueryTraderReq   
  Q  
XTPCrdCashRepayRsp    XTPOptCombPlugin    XTPQueryOptCombOrderByPageReq    XTPQuoteFullInfo   
XTPCrdDebtInfo    XTPOptCombTradeReport    XTPQueryOptCombOrderReq    XTPQuoteStaticInfo   
QuoteApi (XTP::API)    XTPCrdDebtStockInfo    XTPOrderCancelInfo    XTPQueryOptCombPositionReq    XTPRspInfoStruct   
QuoteSpi (XTP::API)    XTPCrdFundExtraInfo    XTPOrderInfo    XTPQueryOptCombPositionRsp    XTPSpecificTickerStruct   
  T  
XTPCrdFundInfo    XTPOrderInsertInfo    XTPQueryOptCombReportByExecIdReq    XTPStructuredFundInfo   
XTPCrdPositionExtraInfo    XTPQueryAssetRsp    XTPQueryOptCombTraderByPageReq    XTPTickByTickEntrust   
TraderApi (XTP::API)    XTPCreditDebtExtendNotice    XTPQueryCombineStrategyInfoRsp    XTPQueryOptCombTraderReq    XTPTickByTickStruct   
TraderSpi (XTP::API)    XTPCreditDebtExtendReq    XTPQueryETFBaseReq    XTPQueryOptExecInfoRsp    XTPTickByTickTrade   
  X  
XTPFundQueryReq    XTPQueryETFBaseRsp    XTPQueryOptionAuctionInfoReq    XTPTickerPriceInfo   
XTPFundQueryRsp    XTPQueryETFComponentReq    XTPQueryOptionAuctionInfoRsp    XTPTradeReport   
XTPClientQueryCrdDebtStockReq    XTPFundTransferNotice    XTPQueryETFComponentRsp    XTPQueryOrderByPageReq    XTPUserTerminalInfoReq   
XTPClientQueryCrdPositionStkInfo    XTPFundTransferReq    XTPQueryETFComponentRspV1    XTPQueryOrderReq   
XTPClientQueryCrdPositionStockReq    XTPMarketDataOptionExData    XTPQueryFundTransferLogReq    XTPQueryReportByExecIdReq   
XTPClientQueryCrdSurplusStkReqInfo    XTPMarketDataStockExData    XTPQueryIPOQuotaRsp    XTPQueryStkPositionReq   
XTPClientQueryCrdSurplusStkRspInfo    XTPMarketDataStruct    XTPQueryIPOQuotaRspV1    XTPQueryStkPositionRsp   
O | Q | T | X

XTP极速交易平台是由中泰证券股份有限公司完全自主研发的股票交易平台
技术交流QQ群: 188500929
地址:上海市浦东新区浦电路360号
市场有风险,投资需谨慎
Copyright © 2015 All Rights Reserved.版权所有 中泰证券股份有限公司    本网站支持IPv6